Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid en begripsbepaling

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Motifade BV en opdrachtgevers, resp. hun rechtsopvolgers.

1.2. De overeenkomst heeft betrekking op alle dienstverlening door Motifade BV, zoals coaching, training, procesbegeleiding, interim management en advisering.

1.3. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijk of rechtspersoon die van de diensten van Motifade BV gebruik maakt.

1.4. Bij het sluiten van de overeenkomst worden de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter hand gesteld

1.5. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden met uitsluiting van andere algemene voorwaarden of bepalingen, behoudens voor zover geldend volgens de wet.

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten

2.1. De overeenkomst tussen Motifade BV en de opdrachtgever komt tot stand door aanvaarding van de offerte van Motifade BV door ondertekening  daarvan of  bevestiging middels e-mail door opdrachtgever.

2.2. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst binnen zeven (7) dagen na totstandkoming daarvan te annuleren. In dat geval is opdrachtgever gehouden door  Motifade BV reeds verschuldigde kosten van derden integraal te vergoeden. Daarnaast is Motifade gerechtigd een vergoeding van 10% van de voor de opdracht overeengekomen prijs, exclusief BTW in rekening te brengen.

Artikel 3 – Intellectuele rechten

3.1. Het is opdrachtgever slechts toegestaan projectplannen, programma’s, ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, modellen en andere door Motifade BV verstrekte zaken, te gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

3.2. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de uitvoering van de door opdrachtgever aan Motifade BV gegeven opdracht komen toe aan Motifade BV, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

3.3. Opdrachtgever garandeert Motifade BV dat het gebruik van door opdrachtgever voor uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart  Motifade BV voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die uit dit gebruik mochten voortvloeien.

Artikel 4 – Offertes en honorarium

4.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een intakegesprek, de daarbij aansluitende inhoudelijke en kostenofferte en een eventuele bedrijfspresentatie zijn vrij van kosten.

4.2. De in de offerte opgenomen bedragen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting.

4.3. De honorering geschiedt op basis van het in de opdrachtbevestiging vastgelegde tarief.

4.4. Reis- en verblijfskosten, administratie- en materiaalkosten worden apart in rekening gebracht.

Artikel 5 – Betaling, incasso en verhaal

5.1. Motifade BV brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 30 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (beweerdelijke) tekortkoming door Motifade BV.

5.2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Motifade BV steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. 

Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Motifade BV gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

5.3. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Motifade BV alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 6 – Afzeggen van afspraken en bijeenkomsten

6.1. Afspraken en bijeenkomsten in het kader van dienstverlening kunnen zowel door opdrachtgever als Motifade BV van tevoren –telefonisch- worden afgezegd.

6.2 Afzegging van afspraak of bijeenkomst waarvoor maximaal 4 uur staat gepland,dient te geschieden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de geplande activiteit.

Ingeval van niet tijdige afzegging of bij niet nakomen van een afspraak of bijeenkomst zonder bericht van de zijde van de opdrachtgever of iemand namens hem, blijft de volle gesprekstijd verschuldigd.

6.3  Voor geplande bijeenkomsten van meer dan  vier uur, zoals teamdagen, workshops, trainingen, strategische dagen, geldt dat bij eenzijdige afzegging van de zijde van de opdrachtgever vanaf dertig (30) resp. acht (8) dagen voorafgaand aan een geplande eenmalige bijeenkomst, een vergoeding van 50% resp. 75% van de overeengekomen vergoeding in rekening wordt gebracht. Dit is exclusief eventuele kosten welke (alsnog) door derden in rekening gebracht kunnen worden als gevolg van de wijziging van de zijde van de opdrachtgever. Kosten van derden dienen integraal vergoed te worden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Motifade BV aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

7.2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag, dat de opdrachtgever overeenkomstig het contract verschuldigd is.

7.3. Motifade BV zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

  • Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens en/of  materialen afkomstig van de opdrachtgever;
  • Iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

7.4   Motifade BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

7.5   Motifade BV zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel diens verzekeringsmaatschappij te verhalen.

Artikel 8 – Overmacht

8.1. Motifade BV is niet aansprakelijk in geval van een niet toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst. Onder een niet toerekenbare tekortkoming worden in ieder geval begrepen: de gevolgen van computeruitval of computerstoring, van schade aan software of bestanden, van storingen in het elektriciteit- of telefoonnet, van werkstaking, van brand- of waterschade.

Artikel 9 – Samenwerking met derden

9.1. Indien opdrachtgever Motifade BV opdracht geeft om in samenwerking met derden een opdracht of een gedeelte van een opdracht te vervullen, zal opdrachtgever na overleg met betrokken partijen schriftelijk vaststellen welke partij met de leiding en coördinatie van de totale opdracht wordt belast en wat de taak van de afzonderlijke partijen zal zijn.

9.2. De in artikel 9 lid 1 bedoelde leiding en coördinatie houdt in dat opdrachtgever tijdig in overleg met andere partijen een tijdschema voor de uitvoering van de opdracht vaststelt en dat zij in geval van tijdsoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging kunnen leiden, onverwijld met partijen overleg pleegt en aan alle bij het overleg betrokken partijen schriftelijk verslag uitbrengt.

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie, waarvan zij weten of behoren te weten dat die vertrouwelijk is.

Artikel 11 – Voortijdige beëindiging

Motifade BV behoudt zich het recht voor overeenkomsten met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van Motifade BV kan worden verlangd. Hieronder is  uitdrukkelijk begrepen ziekte van medewerkers van Motifade BV, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, of het niet, althans niet behoorlijk of tijdig voldoen door opdrachtgever aan één van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 12 – Meerwerk

Meerwerk dient tussen partijen schriftelijk overeengekomen te worden.

Artikel 13 – Geschillen

Op alle overeenkomsten met Motifade BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter te Rotterdam is bevoegd van geschillen tussen Motifade BV en opdrachtgever kennis te nemen.